REI – Consulenza Relazioni Economiche Internazionali – Business Development Internazionale.

Consultantul în relații internaționale pentru companii este un profesionist cu un set de abilități pentru a gestiona mai bine procesele de afaceri între parteneri, colegi sau unități operaționale din străinătate.
Contactul cu piața internațională pune provocări semnificative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Procesele interne trebuie să respecte reglementările internaționale, logistica trebuie să răspundă unor nevoi mai complexe, strategiile de marketing și vânzări sunt destinate clienților care au culturi și sensibilități diferite. betfinal بالعربي Capacitatea de a gestiona eficient diversitatea într-un scenariu multicultural este crucială pentru succes.
Pentru a acționa conștient pe acest scenariu, un profesionist trebuie să aibă abilități lingvistice înalte, să știe să interpreteze actualitatea internațională, să se bazeze pe abilități comerciale și organizatorice, să aibă capacitatea de a înțelege mentalitatea și cultura celuilalt, de a ajunge la cele mai bune sinteze posibile.
Un consultant internațional în relații corporative intervine, de exemplu, în următoarele domenii:
Start-up în străinătate, Dezvoltarea afacerilor, Internaționalizarea produselor sau serviciilor, managementul și cercetarea clienților străini: deschiderea de noi piețe, căutarea partenerilor de afaceri internaționali, service post-vânzare și îngrijirea portofoliului de clienți străini, traducerea corespondenței și documentelor, suport juridic si administrativ la fata locului;
Logistica furnizorilor, bunurilor și persoanelor, managementul calității: cercetare și control al calității furnizorilor străini, procese de relocare a producției, logistică mărfuri și personal între birouri și parteneri internaționali, suport pentru procedurile internaționale de certificare;
Managementul conflictelor și problemelor critice: medierea între diferite sensibilități în situații critice și conflictuale cu parteneri străini, identificarea punctelor forte și slabe în negocieri, prevenirea și soluționarea disputelor din cauza neînțelegerilor de limbă și cultură.
Un profesionist care domină adecvat relațiile internaționale, capabil să contribuie conștient la activitățile unei companii, oferă o contribuție decisivă, într-o economie în care chiar și întreprinderile mici și mijlocii concurează pe piața globală.

Il consulente di relazioni internazionali per l’impresa è un professionista dotato di un complesso di competenze per gestire al meglio i processi aziendali fra partner, colleghi o unità operative all’estero.Il contatto con il mercato internazionale comporta notevoli sfide, particolarmente per le piccole e medie imprese. I processi interni devono attenersi alle normative internazionali, la logistica deve rispondere a esigenze più complesse, le strategie di marketing e vendita si rivolgono a clienti che hanno culture e sensibilità diverse. Determinante per il successo è la capacità di gestire efficacemente le diversità, su uno scenario multiculturale. كاس يورو 2024 Per agire consapevolmente su questo scenario, un professionista deve possedere elevate competenze linguistiche, saper interpretare gli eventi dell’attualità internazionale, contare su competenze di carattere commerciale e organizzativo, avere la capacità di comprendere la mentalità e la cultura dell’altro, per giungere alle sintesi migliori possibili.Un consulente per le relazioni internazionali d’impresa interviene, ad esempio, in queste aree:Start up estero, Business Development, Internazionalizzazione prodotti o servizi, gestione e ricerca clienti esteri: apertura di nuovi mercati, ricerca di partner commerciali internazionali, servizio post vendita e cura del portafoglio clienti estero, traduzione di corrispondenza e documenti, supporto legale ed amministrativo on site;Fornitori, logistica merci e persone, gestione della qualità: ricerca e controllo qualità di fornitori esteri, processi di delocalizzazione produttiva, logistica merci e personale tra sedi e partner internazionali, supporto alle procedure internazionali di certificazione;Gestione di conflitti e criticità: mediazione tra le diverse sensibilità nelle situazioni critiche e conflittuali con partner esteri, individuazione di punti forti e punti deboli nelle negoziazioni, prevenzione e soluzione di controversie dovute a incomprensioni di lingua e cultura.Un professionista che domini adeguatamente le relazioni internazionali, capace di contribuire consapevolmente alle attività di un’azienda, offre un contributo decisivo, in un’economia in cui anche le piccole e medie imprese concorrono sul mercato globale. لعبه كرات